اعلام اولویت جدید تشرف
1392/11/29
دارندگان قبوض ودیعه گذاری علی الحساب حج تمتع تا 84/11/10 نیز میتوانند در ظرفیت خالی کاروانهای شهر/شهرستان مربوط از 10 صبح روز 92/11/29 ثبت نام نمایند